0
€ 0,00
 x 

Cart empty

mainheader3

en teasers 01

en teasers 02

en teasers 03

en teasers 04

Levels/ inclinometers

Your account details

If you are already registered, please login here

Register

Shopper Information

Terms of service

Dutch Instruments
Beurtschipper 5
9301 BX RODEN
KvK te Groningen nr. 01182712

Conditions Dutch Instruments

 

Artikel 1 Definities
1.1.Onder "Koper" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met
Dutch Instruments een overeenkomst aangaat met betrekking tot de levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 Geldigheid
2.1 Al onze aanbiedingen en transacties geschieden op onderstaande voorwaarden welke onze wederpartij geacht wordt te hebben geaccepteerd op het moment waarop men met ons enige transactie afsluit.
2.2 Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen, waarbij wij verplichtingen aangaan gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen gelden, ook in het geval de schriftelijke inkoopvoorwaarden van afnemers anders of strijdig mochten luiden, slechts uitsluitend onze hierboven omschreven voorwaarden, voor zover overheidsvoorschriften zich daartegen niet uitdrukkelijk verzetten.

Artikel 3 Offertes en/of aanbiedingen
3.1.Onze offertes en prijscouranten zijn vrijblijvend.
3.2.Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld.
3.3.Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties die voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is Dutch Instruments niet aansprakelijk.
3.4.Alle terzake door ons verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekeningen, plannen en werkomschrijvingen, blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden geretourneerd terwijl noch deze bescheiden noch de daarin voorkomende gegevens zonder onze schriftelijke toestemming mogen worden gekopieerd of ter beschikking van derden worden gesteld.
3.5.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming
4.1.Bestellingen gelden eerst dan als aangenomen, wanneer ze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4.2.Hierop kan een uitzondering worden gemaakt. In overleg met beide partijen kan een order telefonisch worden doorgegeven met ordernummer of naam van de inkoper van de bestellende wederpartij. Deze telefonische bestellingen zijn bindend aan de hierop gestelde voorwaarden en de wederpartij wordt geacht reeds kennis te hebben genomen van onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 5 Prijsbepaling
5.1.De door Dutch Instruments opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2.Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, of indien op aanvoer is verkocht, af fabriek.
5.3.Alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de koopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de koper, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen.
5.4.De koper is, bij overschrijding van de in artikel 9 vermelde betalingstermijn van 30 dagen, een krediet - overschrijdingstoeslag van 2% van het factuurbedrag aan Dutch Instruments verschuldigd. Deze toeslag zal reeds op de eerste aanmaning van betaling vermeld zijn.
5.5. Voor goederen, die wij op termijn of op afroep verkopen en voor goederen, die wij bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad hebben en die wij zo spoedig mogelijk naleveren, behouden wij ons het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde van levering geldende prijzen te berekenen, ongeacht onze voorafgaande bevestiging.

Artikel 6 Levering
6.1.Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud als nader omschreven in artikel 8.
6.2.Voor alle transacties en onder alle omstandigheden, ook bij franco levering, worden onze magazijnen, of bij levering op aanvoer van derden, de magazijnen of fabriek van deze derden als plaats van levering beschouwd. Als datum van levering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ons, hetzij door derden als boven bedoeld, plaats vindt, behoudens afgehaalde goederen waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.
6.3.De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de koper niet het recht de koopovereenkomst te annuleren of betaling der goederen te weigeren en verplicht ons evenmin tot vergoeding aan koper.
6.4.Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deellevering door de koper niet wordt betaald, zijn wij niet tot het uitleveren van de volgende deelleveringen verplicht, doch zijn wij gerechtigd om de overeenkomst, voor zover ingebrekestelling van de koper als geannuleerd te beschouwen, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Aflevering en risico
7.1.Onder alle omstandigheden gaat het risico van de zaken, waaronder onder meer wordt verstaan de schade door beschadiging en verlies, over op Koper bij feitelijke aanbieding van de zaken.
7.4.Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden voor rekening van Koper.
7.5.Indien is overeengekomen dat Dutch Instruments de zaken zal bezorgen, is Koper, indien bezorging ten gevolge van een aan Koper toe te rekenen omstandigheid niet op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats kan plaatsvinden, gehouden aan Dutch Instruments een vergoeding te betalen voor de opslagkosten en overige kosten die Dutch Instruments maakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1.Alle aan Koper geleverde zaken blijven eigendom van Dutch Instruments, totdat alle bedragen, die Koper verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, zijn voldaan. De voorbehouden eigendom geldt ook voor hetgeen Dutch Instruments uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten van Koper te vorderen heeft of zal hebben. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Dutch Instruments tegen Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens Dutch Instruments.
8.2.Zolang het eigendom niet op Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
8.3.Indien Koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Dutch Instruments tekort schiet of Dutch Instruments goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort schieten, is Dutch Instruments gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
8.4.Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
8.5.Het is Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

Artikel 9 Betaling
9.1.Betaling dient te geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
9.2.Uitzondering hierop zijn bestellingen via onze website, welke uitsluitend plaatsvinden tegen vooruitbetaling of door verzending onder rembours, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
9.3.Uitvoering van bestellingen naar het buitenland kunnen uitsluitend plaats vinden tegen vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
9.4.Betalingen vinden plaats zonder verrekening of opschorting.
9.5.Dutch Instruments is gerechtigd op elk moment zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.
9.6.Bij overschrijding van enige betalingstermijn, is Koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is Koper vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,25 % per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling is overeengekomen.
9.7.Indien Koper nalatig blijft enige verplichting uit de overeenkomst na te komen is hij eveneens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale verschuldigde bedrag.
9.8.Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Opschorting
10.1.Bij niet nakoming door Koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft Dutch Instruments het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen Dutch Instruments en Koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingrechten. Tevens worden bij niet nakoming door Koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van Dutch Instruments op de Koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.


Artikel 11 Reclames/Klachten
11.1.De Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Dutch Instruments.
11.2. Het bewijs van tijdige reclame rust bij de koper. De koper zal de juistheid van zijn reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de koper de bewijslast rust, dat deze goederen dezelfde zijn als die, welke door ons zijn geleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van onze magazijnen of de magazijnen van fabriek van derden.
11.3.Klachten met betrekking tot de hoeveelheid geleverde zaken, daaronder begrepen de hoeveelheid colli en de staat daarvan op het moment van aflevering, dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend bij gebreke waarvan elk recht op reclame hieromtrent vervalt.
11.4.Bij een door de koper bewezen gegronde reclame kunnen wij te onzer keuze de onderdelen of artikelen waarop de reclame betrekking heeft, remplaceren of aan de koper vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de koper op schadevergoeding. Mochten wij gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding op grond van het niet tijdig of gebrekkig nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst, dan zal dit bedrag aan schadevergoeding beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag terzake de overeenkomst.

Artikel 12 Retourzendingen
12.1.Alleen goederen, ingevolge onze opdracht en na gegrond bevonden reclame, worden aan ons retour gezonden en door ons behandeld.
12.2.De terug/retourzending is voor rekening en risico van de koper.
12.3.Indien zaken worden geretourneerd zonder inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde, dan worden de zaken ongefrankeerd geretourneerd met reden van weigering.

Artikel 13 Garantie
13.1.Op alle geleverde zaken geldt fabrieksgarantie.
13.2.Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan Dutch Instruments onoordeelkundige reparaties zijn uitgevoerd c.q. wijzigingen in de zaken zijn aangebracht of sprake is van slijtage aan onderdelen van rubber, kunststof en glas alsmede niet normaal en/of ondeskundig gebruik.
13.3.Indien Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan vervalt de garantieverplichting van Dutch Instruments. Koper heeft nimmer het recht de betaling op te schorten, op grond van dat Dutch Instruments haar garantieverplichting niet, niet juist of niet geheel is nagekomen.
13.4.Dutch Instruments kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichting verlangen, dat de voor garantie in aanmerking komende zaak franco aan haar wordt toegezonden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1.Onverminderd het in de artikelen 12 en 14 bepaalde, aanvaardt Dutch Instruments wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt.
14.2.In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dutch Instruments slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Behoudens in geval van grove schuld aan de zijde van Dutch Instruments is iedere aansprakelijkheid van Dutch Instruments voor enige andere vorm van schade uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
14.3.Dutch Instruments is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het gebruik van het instrument op een andere wijze dan beschreven in de handleiding.
14.4.De door Dutch Instruments te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de koopsom van de desbetreffende individuele zaak, dat door de Koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan.
14.5.In geval van onrechtmatige daad van Dutch Instruments, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Dutch Instruments rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Dutch Instruments slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van Dutch Instruments wordt gedekt, en tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
14.6.Aansprakelijkheid van Dutch Instruments voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.7.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Dutch Instruments heeft gemeld.
14.8.Koper vrijwaart Dutch Instruments voor alle schade die Dutch Instruments mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Dutch Instruments geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
-aanspraken van derden, werknemers van Dutch Instruments daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Koper of komende van onveilige situaties in zijn bedrijf;
-aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Dutch Instruments geleverde producten of diensten die door de Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 15 Gebruik
15.1.Koper is gehouden de door Dutch Instruments geleverde zaken te gebruiken op een wijze die overeenkomt met de aard en de gebruikelijke bestemming van die zaken. Koper erkent dat hij door zijn bedrijfs- en/of handelsactiviteiten volledig op de hoogte is van:
a) de aard en de gebruikelijke bestemming van de door Dutch Instruments geleverde zaken;
b) de ter zake het gebruik van die zaken geldende wettelijke en andere voorschriften en aanbevelingen;
c) de nadelige gevolgen die aan het gebruik van die zaken verbonden kunnen zijn;
d) de nadelige gevolgen die verbonden zijn aan afwijkend gebruik van de zaken. Koper verplicht zich zijn personeel en afnemers dienaangaande zo zorgvuldig mogelijk te informeren en te instrueren, en voorts om alle voorzorgsmaatregelen te treffen, die nodig zijn om te voorkomen dat schade kan ontstaan bij of door het gebruik (afwijkend gebruik daaronder mede begrepen) van de door Dutch Instruments geleverde zaken. Onder "gebruik" van de door Dutch Instruments geleverde zaken in de zin van het in dit artikel bepaalde, is te verstaan; het bewerken, verwerken, opslaan, verkopen en vervoeren van de zaken en voorts alle andere behandelingen (hoegenaamd en van welke aard ook) welke met behulp van of ten aanzien van die zaken worden verricht. Onder "afwijkend gebruik" van de zaken is te verstaan: ieder gebruik van de zaken dat niet volledig in overeenstemming is met de aard daarvan, de gebruikelijke bestemming daarvan, of de ter zake het gebruik geldende wettelijke en/of andere voorschriften en aanbevelingen.

Artikel 16 Overmacht
16.1.Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dat indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
16.2.De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van Dutch Instruments te komen: In gebreke blijven van leveranciers van Dutch Instruments en stakingen in het weg-, of trein-, of lucht-, of zeevervoer.

Artikel 17 Vracht, vervoer en emballage
17.1.De verzending en eventuele inklaring van goederen wordt door ons als lasthebbers van de koper verzorgd.
17.2.Voor verzending in Nederland met een gewicht tot 10 kg wordt
Eur 7,- voor vracht- en verpakkingskosten in rekening gebracht, uitgezonderd exceptionele afmetingen, welke belast worden met de daadwerkelijke kosten.
17.3.Voor zendingen in Nederland met een gewicht hoger dan 10 kg, zijn de verzendkosten op aanvraag.

Artikel 18 Geschillen
18.1.Op overeenkomsten met Dutch Instruments is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij Dutch Instruments de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Koper of dwingend recht anders voorschrijft.
18.2.Voorzover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Artikel 19 Vindplaats van de voorwaarden
19.1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen. 

 

 

 

Billing details

Smart Levelling Solutions

High performance, quality yet affordable digital levels / smart inclinometers.